Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Mini – Site

H εταιρεία με την επωνυμία «GIOCHI PREZIOSI HELLAS HELLAS Α.Ε.» (στο εξής «Giochi Preziosi Hellas»), με έδρα της στην οδό Αγρινίου 14 στην Πεύκη Αττικής, και η εταιρεία με την επωνυμία «Giochi Preziosi S.p.A.» (στο εξής «Giochi Preziosi HQ») με έδρα της στην οδό Via delle Primule, 5 - 20815 Cogliate (MB), Ιταλία είναι αφοσιωμένες στην προστασία του προσωπικού απορρήτου των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας (αφεξής «Ιστοσελίδας»), στην οποία είναι από κοινού υπεύθυνοι (στο εξής «από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). Ως εκ τούτου, αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αφεξης «Πολιτική») έχει συνταχθεί προκειμένου να σας επιτρέψει να κατανοήσετε την πολιτική της Giochi Preziosi Hellas και της Giochi Preziosi HQ σχετικά με τις πληροφορίες σας, καθώς και το πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας παρέχει επίσης πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σαφή και ενημερωμένο τρόπο, όπου χρειάζεται.

Σε γενικές γραμμές, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα επιλέξετε να παρέχετε στους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας ή που συλλέγονται με άλλο τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας, θα επεξεργαστούν με νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό και όπως περιγράφεται περαιτέρω, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

  1. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Σύμφωνα με τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU) 2016/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ»), η Giochi Preziosi Hellas είναι ο αυτόνομος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας όσον αφορά τους σκοπούς της Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Η Giochi Preziosi HQ μαζί με την Giochi Preziosi Hellas, όπως προσδιορίζονται στην αρχή αυτής της Πολιτικής, είναι οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Αποστολής Ενημερωτικών email και Εξατομίκευσης (όπως ορίζονται και στην Ενότητα 3).

Η Giochi Preziosi HQ και η Giochi Preziosi Hellas θα είναι αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας για σκοπούς Συμμόρφωσης αλλά και την Κατάχρησης / Απάτης.

 

  1. Είδη Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζονται

Καθώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς, όπως π.χ., το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες αυτές οι πληροφορίες, και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από την Giochi Preziosi Hellas τόσο όταν επιλέγετε να τις παρέχετε (π.χ. όταν πάρετε μέρος στον διαγωνισμό) ή απλά από την ανάλυση της συμπεριφοράς σας στην Ιστοσελίδα, θα αναφέρονται συλλογικά, στην παρούσα Πολιτική, ως «Προσωπικά Δεδομένα».

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να επεξεργαστεί η Giochi Preziosi Hellas και η Giochi Preziosi HQ μέσω της Ιστοσελίδας είναι τα εξής:

α. Όνομα, Στοιχεία Επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα

Στο τμήμα της Ιστοσελίδας όπου μπορείτε να πάρετε μέρος στον Διαγωνισμό θα χρειαστεί να να υποβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως το όνομά και επίθετό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το τηλέφωνό σας.

 

β. Δεδομένα περιήγησης

Η λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε ιστότοπου στο Διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικές διαδικασίες, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους. Παρόλο που η Giochi Preziosi Hellas δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ακόμα δυνατό να εντοπίσει εκείνους τους χρήστες είτε άμεσα μέσω αυτών των πληροφοριών, είτε με τη βοήθεια άλλων πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί - ως εκ τούτου, αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να πληροφορίες πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, όπως η διεύθυνσης IP, η τοποθεσία (χώρα), τα ονόματα τομέα του υπολογιστή σας, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητάτε στην Ιστοσελίδα, το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αιτήσεις σας, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στο διακομιστή, οι διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνονται ως απάντηση σε μια αίτηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που αποστέλλεται από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.), και ούτω καθεξής.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της και τον εντοπισμό τυχόν βλάβων ή / και κατάχρησης της Ιστοσελίδας. Εκτός από αυτόν τον σκοπό, αυτά τα δεδομένα δεν διατηρούνται για περισσότερο από 7 εργάσιμες ημέρες.

 

γ. Cookies

- Ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογή προτύπων

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να σταλούν και να καταχωρηθούν στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, για να τους αποσταλούν ξανά όταν επισκέπτεστε ξανά τους ίδιους ιστότοπους. Χάρη σε αυτά τα cookies, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι μπορούν να 'θυμούνται' τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, άλλες ρυθμίσεις εμφάνισης κλπ.), έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα ρυθμίσετε ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή σας την ιστοσελίδα ή όταν αλλάζετε σελίδες μέσα σε έναν ιστότοπο.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική πιστοποίηση ταυτότητας, παρακολούθηση συνεδριών και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων περιήγησής σας σε έναν ιστότοπο, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Χωρίς τη χρήση των cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατές ορισμένες ενέργειες σε έναν ιστότοπο διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

Κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο, ενδέχεται επίσης να λάβετε cookie από ιστότοπους ή διακομιστές ιστού εκτός από τον συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτεστε (δηλαδή «cookies τρίτων» ).

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους: «cookies περιήγησης», τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, και «μόνιμα cookies», τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να περάσει η προκαθορισμένη περίοδος λήξης.

Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει για εσάς, ενδέχεται να μην είναι πάντοτε απαραίτητη η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies σε έναν ιστότοπο. Συγκεκριμένα, τα «cookies λειτουργικότητας» - δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τα οποία χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών που ζητάτε - συνήθως δεν απαιτούν αυτή τη συγκατάθεση. Αυτό περιλαμβάνει cookie περιήγησης (χρησιμοποιούνται για να επιτρέπεται στους χρήστες να συνδεθούν) και cookies λειτουργικότητας (χρησιμοποιούνται για να θυμάται τις επιλογές που κάνει ένας χρήστης κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η γλώσσα ή τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά).

Από την άλλη πλευρά, «cookies στόχευσης / διαφήμισης» δηλαδή, τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ των χρήστεων έτσι ώστε να στέλνονται στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγηση τους σε ιστοσελίδες. Αυτό το cookie συνήθως απαιτεί ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

- Έιδη cookies που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

Η Giochi Preziosi Hellas χρησιμοποιεί επίσης cookie τρίτων - δηλαδή cookies από ιστότοπους / διακομιστές ιστού εκτός από αυτή την ιστοσελίδα που ανήκουν σε τρίτους. Αυτοι οι τρίτοι, θα ενεργούν είτε ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας από την Giochi Preziosi Hellas όσον αφορά τα δικά τους cookie (χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν για δικούς τους σκοπούς και υπό όρους που ορίζονται από αυτούς) είτε ως επεξεργαστές δεδομένων για την Giochi Preziosi Hellas (επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Giochi Preziosi Hellas). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτοι οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου τους:

o             https://www.google.com/policies/privacy/partners/

o             https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

- Cookies που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα

Πιο αναλυτικά, τα cookies που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα έχουν ως εξής:

Technical name Data Controller Cookie type, function and purpose Duration
1P_JAR 2018-06-27-23 google cookie 2018-07-27T23:09:51.803Z
CONSENT WP.26e9da, YES+GR.en-GB+20160320-16-0 google cookie for consent 2038-01-01T00:00:00.804Z
NID 133=pXO7AvYUcvRR-z9T3is1LJL_DL8CI0LYMpNkb39WhJsC49a4HsAdTdWGH_CAcSZgAv8SeHPPbH_IRXOly49s0bWqVRizFdqFIa-218XrxdnhEOJSRLr6nFhmHrnkvg-H google cookie 2018-12-27T23:09:51.804Z
_ga GA1.2.2064775961.1542454894 analytics cookie 2020-06-27T10:12:18.000Z
_gat_gtag_UA_47200191_13 1 analytics cookie 2018-06-28T10:13:18.000Z
_gid GA1.2.945841582.1543240947 analytics cookie 2018-06-29T10:12:18.000Z
bd9a3a1cf12ddb47235e2fc0518ec401 3bcfb138d34f429271fdd778e69e1009 session cookie 15 minutes
wd 1349x730 facbook pixel 2018-07-05T10:24:34.000Z
fr 0hPjWHG4SNnpPVEJD.AWVkP4t3k74uEviQG-jftRl9Etk.BbNLmH.Pw.Fv3.0.0.Bb_SW4.AWVt5koT facbook pixel 2018-09-26T10:24:33.598Z
m_pixel_ratio 2 facbook pixel  
act 1530179770860%2F34 facbook pixel  
xs 10%3AHY9WBLyf22Nh2Q%3A2%3A1522828933%3A5239%3A15510 facbook pixel 2018-09-26T10:24:33.598Z
c_user 649057035 facbook pixel 2018-09-26T10:24:33.598Z
presence EDvF3EtimeF1530181520EuserFA2649057035A2EstateFDutF1530181520456CEchFDp_5f649057035F17CC facbook pixel  
pl n facbook pixel 2018-07-03T08:02:13.554Z
sb 4ViVWsxAo_uwVBxv7S30QpMU facbook pixel 2020-04-03T08:02:13.553Z
dpr 2 facbook pixel 2018-07-05T10:25:28.000Z
datr xliVWqmxX3LNZB390lsrKhCn facbook pixel 2020-04-03T08:02:13.553Z
joomla_user_state logged_in GPtoys Cookie session

 

- Ρυθμίσεις για τα cookies

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μέσω των επιλογών του browser σας. Θα γίνει επαναφορά στις προτιμήσεις των cookies, εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικά προγράμματα περιήγησης για την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ορίσετε τις προτιμήσεις για τα cookies μέσω του browser σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες:

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις για τα cookies τρίτων με τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών όπως η AdChoice.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μπλοκάρετε ή διαγράψετε τα cookies λειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η περιήγηση στον Ιστότοπο, ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να εμφανιστούν άλλες δυσλειτουργίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.

Ο Giochi Preziosi Hellas χρησιμοποιεί το Google Analytics στην Ιστοσελίδα. Αυτό είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Google και χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της χρήσης της Ιστοσελίδας, την ανάλυση της συμπεριφοράς σας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας με την Ιστοσελίδα. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης του Google Analytics στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

  1. Σκοποί της Επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi Hellas σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Οι από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σκοπεύουν να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Η Giochi Preziosi Hellas ή η Giochi Preziosi HQ μπορεί, μεμονωμένα και αυτόνομα, να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας για τους ακόλουθους σκοπούς:

               

  1. Λόγοι επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi Hellas ή η Giochi Preziosi HQ βασίζονται στις παρακάτω νομικές βάσεις για την μεμονωμένη και αυτόνομη επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3:

 

Οι από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας, βασίζονται στις παρακάτω νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3:

 

  1. Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να μοιραστούνε με τις ακόλουθες οντότητες («Παραλήπτες»):

 

  1. Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  1. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών - σε κάθε περίπτωση, καθώς αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Giochi Preziosi Hellas μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα έως και 2 χρόνια, όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα της Giochi Preziosi Hellas σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Συμμόρφωση θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που απαιτείται από την συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Κατάχρηση / Απάτη θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas, για την περίοδο που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Αποστολή Ενημερωτικών email και την Εξατομίκευση θα διατηρούνται από τους από Κοινού Υπευθύνους Επεξεργασίας από τη στιγμή που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας έως ότου να την ανακαλέσετε. Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή  σας, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, παρόλο που ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται από τους από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργαστές, ιδίως όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων των από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργαστών που σχετίζονται με τη δυνητική ευθύνη σχετικά με αυτή την επεξεργασία.

 

  1. Δικαιώματα του Υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων

Ως υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα από τη Giochi Preziosi Hellas, ανά πάσα στιγμή:

Επίσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την Αποστολή Ενημερωτικών email (για επικοινωνίες που λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο που συμπεριλαμβάνεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβατε.

Η συγκατάθεση για την Εξατομίκευση που εκτελείται από cookies μπορεί να αποσυρθεί όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2 (γ).

Οι αιτήσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην Giochi Preziosi Hellas στην ακόλουθη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εκτελείται από την Επιχείρηση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Τροπολογίες

Αυτή η Πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 29/11/2018.

Η Giochi Preziosi Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει εν μέρει ή πλήρως αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή απλώς να ενημερώσει το περιεχόμενό της, π.χ., λόγω αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο. Η Giochi Preziosi Hellas θα σας ενημερώσει για τέτοιες αλλαγές αμέσως μόλις αυτές παρουσιαστούν και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η Giochi Preziosi Hellas σας καλεί να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τον τρόπο συλλογής και χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων από τον Giochi Preziosi Hellas.