Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΛΛΙΩΣ – Το Επιτραπέζιο» μέσω Instagram 2021

 

 1. Εισαγωγή

  H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «GIOCHI PREZIOSI Ελλάς» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), με έδρα της στην οδό Αγρινίου 14 στην Πεύκη Αττικής, διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία The Digital Garage E.E., η οποία εδρεύει στην οδό Αγίας Σοφίας 22-34, στο Βύρωνα Αττικής,  τον παρόντα διαγωνισμό με την ονομασία «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΛΛΙΩΣ – Το Επιτραπέζιο»(εφεξής «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς θα αναλάβει την εκτέλεση, καθώς και τη χορήγηση του Δώρου.

  Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης του νικητή.

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως και να αλλάζει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλα. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποίησεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στη σελίδα της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο Instagram https://www.instagram.com/giochipreziosihellas/

  Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω τη σελίδα της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο Instagram : https://www.instagram.com/giochipreziosihellas/. Την οργάνωση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων έχει αναλάβει η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, και τη διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων έχει αναλάβει η The Digital Garage Ε.Ε., εκ μέρους της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς.

   

 2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

   

  Η ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 8η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 και θα διαρκέσει μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23:59. Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού, να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, ακόμη και να τον αναβάλλει, ματαιώσει ή ακυρώσει, για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών, αφού δημοσιεύσει την αλλαγή αυτή με σχετική ανακοίνωσή της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο κοινωνικό δίκτυο Instagram https://www.instagram.com/giochipreziosihellas/, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση κατά την εύλογη κρίση της.

   

  Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν πάσης φύσεως φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα ή Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο)  έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στις εταιρείες GIOCHI PREZIOSI Ελλάς και The Digital Garage Ε.Ε καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Ειδικά για τους ανήλικους συμμετέχοντες ορίζεται ότι έχουν ενημερωθεί οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό.

   

  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό που διοργανώνει η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

   

  Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ως ακολούθως:

   

  Τα πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να απαντήσουν με σχόλιο στη σχετική ανάρτηση (Post) του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στη σελίδα της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο Instagram https://www.instagram.com/giochipreziosihellas/). Για την έγκυρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων η απάντηση στο σχόλιο πρέπει να είναι σωστή. Επίσης πρέπει, να έχουν έγκυρο και ενεργό Προφίλ στο Instagram . Σε περίπτωση που το προφίλ του χρήστη είναι εικονικό, αυτόματα αποκλείεται από το Διαγωνισμό.

   

  Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό μόνον μία (1) φορά και με ένα Προφίλ. Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του Δώρου στην σωστή διεύθυνση. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται δια της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων) στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

   

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού.

   

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας στην χρήση των συστημάτων της έτσι ώστε να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, και αξιόπιστες πληροφορίες και περιεχόμενο στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 3. Δώρο και ανάδειξη νικητών

  Την 13η Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, για την ανάδειξη των νικητών επί της οδού Αγρινίου 14, Πεύκη όπου εδρεύει η Διοργανώτρια Εταιρεία, μέσω του μέσω του εργαλείου  https://commentpicker.com/ για να διασφαλισθεί η αμεροληψία και η διαφάνεια των αποτελεσμάτων. Οι νικητές του διαγωνισμού είναι ένας (1) και κερδίζει ένα (1) ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΛΛΙΩΣ – Το Επιτραπέζιο

   

   

  Οι νικητές θα ανακοινωθούν με ειδικό σχόλιο (Comment) στη σελίδα της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο Instagram https://www.instagram.com/giochipreziosihellas/, στην ίδια ανάρτηση (Post) του Διαγωνισμού στις 14 Δεκεμβρίου 2021. Επίσης θα κληρωθούν και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το δώρο με σειρά προτεραιότητας.

   

  Από τους νικητές θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο τους, η διεύθυνση αποστολής του δώρου, το τηλέφωνο επικοινωνίας (εφεξής «Στοιχεία Επικοινωνίας» ή «Προσωπικά Δεδομένα»), στέλνοντας μήνυμα (inbox message) στο Instagram account  της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Επίσης θα τους ζητηθεί να δηλώσουν  ότι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

   

   

  Η αποστολή του μηνύματος με τα παραπάνω Στοιχεία Επικοινωνίας, θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την ημέρα που θα αναρτηθεί το σχετικό σχόλιο στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας (https://www.instagram.com/giochipreziosihellas/), και θα είναι η ένδειξη αποδοχής του δώρου. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί με μήνυμα στη σελίδα GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, εντός των 3 ημερών, δεν υπάρχει αποδοχή και το δώρο θα δωθεί στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή και ούτως καθ΄ εξής. Το ίδιο θα συμβεί όταν η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον νικητή, διαπιστώσει ότι τα Στοιχεία Επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

   

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή Στοιχεία Επικοινωνίας που θα δηλωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, επιπροσθέτως δε, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών.

   

  Οι νικητές, εφόσον κάνουν αποδοχή του δώρου, μπορούν να διεκδικήσουν τα δώρα τους εντός 15 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. Μετά τις 15 ημέρες και εφόσον ο νικητής δεν έχει αναζητήσει το δώρο του, τα δώρα μεταφέρονται στους αναπληρωματικούς νικητές.

   

  Η παραλαβή των δώρων θα διεξαχθεί μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών επιλογής της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι νικητές, με έξοδα που επιβαρύνουν τη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς.

   

  Ρητώς επισημαίνεται ότι τα Δώρα που αποκτώνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αξιοποίησης τους και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Το παραπάνω δώρο σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήματα.

   

  Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς.

 4. Συγκατάθεση

  Όλοι οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

  α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα ή στην Κύπρο,

  β) Τα προσωπικά τους Στοιχεία Επικοινωνίας είναι ακριβή και αληθή,

  γ) Είναι άνω των 16 ετών.

   

  Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ανάλογη Ελληνική Νομοθεσία και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

   

  Οι συμμετέχοντες με την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία τη συγκατάθεση σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 για την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

   

 5. Ευθύνη και Δωσιδικία

   

  Η ευθύνη της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προαναφερόμενων και συγκεκριμένων δώρων. Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς δύναται, για οποιονδήποτε λόγο, να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την εύλογη της κρίση.

   

  Η Διοργανώτρια Εταιρεία, για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημιά ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και την χρήση αυτών. Μετά την λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των δώρων, κάθε υποχρέωση της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς παύει να υφίσταται.

   

  Με την αποδοχή των Όρων, οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Παραιτούνται από κάθε δικαστική η εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και της Διοργανώτριας Εταιρείας του Διαγωνισμού σε περίπτωση που οι παραπάνω κρίνουν ότι κάποιος χρήστης πρέπει να αποκλειστεί από τη χρήση της σελίδας.

   

  Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

   

 6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

   

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς αναλαμβάνει την ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

   

  Ο συμμετέχων με τη έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεση του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για τον σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή,  μέσω μηνύματος (inbox message) και επικοινωνώντας με την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς στην  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@giochipreziosi.gr.

   

  Η έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι επακόλουθη της ρητής συναίνεσης του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

   

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ενημερώνει τους νικητές του Διαγωνισμού ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων.

   

   

  Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς ενδέχεται να γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων ή/και των νικητών σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή αρχές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεσμευτικές εντολές από αυτούς τους φορείς, οργανισμούς ή αρχές.

   

  Τα Στοιχεία Επικοινωνίας των νικητών θα διατηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού και πραγματοποίησης της παράδοσης των δώρων, μετά την οποία, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, το αρχείο θα διαγράφεται. Τα Προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

   

  Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 κατόπιν γραπτού αιτήματος στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@giochipreziosi.gr:

   

  Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που εκτελείται από την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

   

  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς, καθώς και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτός  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς: privacy@giochipreziosi.gr.

 7. Αποδοχή Όρων
 • Να λαμβάνετε επιβεβαίωση για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία, όπως και πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται από την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς (και/ή να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία),
 • Να απαιτήσετε από την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως και την συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
 • Να ζητήσετε από την GIOCHI PREZIOSI Ελλάς τη διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, στις περιπτώσεις όπου πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ή επεξεργάστηκαν παράνομα,
 • Την εξασφάλιση του περιορισμού της επεξεργασίας, όταν πιστεύετε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται είναι ανακριβές, ή στις περιπτώσεις πουπιστεύετε πως η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη ή είναι παράνομη, όπως και στο ενδεχόμενο που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία,
 • Στη φορητότητα – το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σεδομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπου, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Να αντιτάσσετε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με τη ιδιαίτερη κατάστασή σας, την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, που πιστεύετε ότι πρέπει να εμποδίσει την Επιχείρηση από την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για έναν συγκεκριμένο σκοπό, και
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, όπου η συναίνεση σας χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία– αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε πραγματοποιηθεί πριν και μέχρι την απόσυρση.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό χρειάζεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων εκ μέρους του συμμετέχοντα, όπως και η γραπτή δήλωση στο σχόλιο της σχετικής ανάρτησης της GIOCHI PREZIOSI Ελλάς πως δίνετε στη GIOCHI PREZIOSI Ελλάς τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 

Η GIOCHI PREZIOSI Ελλάς δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν.